* หมายเหตุสังคม* หมายเหตุสังคม

โครงการจัดทำเว็บไซต์
*หมายเหตุสังคม
         
เจ้าของโครงการ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร      
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
(อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร ์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
   
บรรณาธิการเว็บ: นางสาวภาวิตา ใจกล้า      
ส่งบทความ คำถามและความเห็นได้ที่  pawita50@gmail.com      

หลักการและเหตุผล

        จากประสบการณ์การสอนรายวิชาด้านสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย พบว่านักศึกษามีข้อมูลภาษาไทยให้อ่านน้อยและไม่ค่อยมีความหลากหลาย  แหล่งอ้างอิงมักจะซ้ำไปซ้ำมา โดยบ่อยครั้งมีที่มาจากแหล่งเดียวกัน  ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เน้นการส่งเสริมการวิเคราะห์หรือแนวความคิดด้วยแล้ว  ยิ่งหาเอกสารภาษาไทยอ่านได้น้อยมาก ถ้าหากได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทั่วไปในสมัยที่การค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กำลังเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าและเป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน
        นอกจากนั้น คณะผู้จัดทำยังเห็นว่าสังคมศาสตร์เป็นวิชาที่ใกล้ตัวและจำเป็นต่อการทำความเข้าใจสังคมเพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น  แต่นับวัน ความสำคัญของวิชาเหล่านี้ก็ยิ่งถูกมองข้าม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าวิชากลุ่มนี้มีบทบาทและประโยชน์อย่างไร  เว็บไซต์นี้จึงพยายามจะทำหน้าที่เชื่อมโยงการค้นพบทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้ากับการดำรงชีวิตและการทำความเข้าใจสังคมปัจจุบัน โดยนำการค้นพบเหล่านั้นมาบอกเล่าใหม่ด้วยลีลาและภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางเลือกด้านสังคมศาสตร์สำหรับนักศึกษาและคนทั่วไป
 2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดทางสังคมศาสตร์
 3. เพื่อกระตุ้นการวิเคราะห์และการมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างวิพากษ์วิจารณ์
 4. เพื่อเชื่อมโยงความรู้ทางสังคมศาสตร์เข้ากับการดำรงชีวิตและการทำความเข้าใจสังคมปัจจุบัน โดยนำการค้นพบเหล่านั้นมาบอกเล่าใหม่ด้วยลีลาและภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น

โครงสร้างเว็บไซต์

          ประกอบด้วยคอลัมน์หลักๆ 6 คอลัมน์ และคอลัมน์เล็กๆ อีก 3 คอลัมน์ ได้แก่

  กลุ่มคอลัมน์หลัก

 1. เปิดประเด็น เปิดประเด็นกว้างๆ ทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ อาจเป็นการตั้งคำถามหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับสังคมหรือการศึกษาทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบัน การนำเสนอ controversy หรือปริศนาที่ยังไม่มีคำตอบในประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นเรื่องราวของไทยและประเทศอื่นๆ
 2. ถอดรหัส นำทฤษฎีและแนวความคิดทางสังคมศาสตร์มาอธิบายให้เข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างการวิเคราะห์ นัย ผลกระทบ และ/หรือ ขยายความด้วยเรื่องราวในสังคมปัจจุบัน
 3. ย้อนอดีต  อาจเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มีนัยถึงหรือเกี่ยวพันกับเหตุการณ์หรือประเด็นข้อถกเถียงที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบัน หรือนำเหตุการณ์ร่วมสมัยมาวิเคราะห์ด้วยมุมมองและข้อมูลทางประวัติศาสตร์
 4. แฝง นำเสนอประเด็นหรือแนวความคิดทางสังคมศาสตร์ และ/หรือ มุมมองทางประวัติศาสตร์ที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์ นิยาย วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ เช่น ประเด็นการเมืองในภาพยนตร์  ภาพลักษณ์ผู้หญิงในวรรณกรรม ประวัติศาสตร์สามัญชนในจิตรกรรมฝาผนัง วิธีคิดที่ซ่อนอยู่ในเกมคอมพิวเตอร์ โลกทัศน์ที่การ์ตูนญี่ปุ่นส่งเสริม เป็นต้น
 5. แกะรอย  ส่งเสริมการวิเคราะห์สังคมจากหลักฐานที่ไม่ใช่เอกสาร (เช่น กระดูก อาหาร สินค้า การจัดสวน จิตรกรรม ฯลฯ สามารถสะท้อนแนวความคิดในสังคมหรือบอกสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างไร)  หรืออาจแกะรอยเส้นทางของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่น เส้นทางของข้าว เส้นทางของโต๊ะจีน เป็นต้น)
 6. ที่ผ่านพบ  อาจเป็นการตั้งคำถาม และ/หรือ ทบทวนประสบการณ์จากการทำงานทั้งในชนบทและในเมือง  บอกเล่าเรื่องราวและแนวคิดของ “ปราชญ์ชาวบ้าน” และผู้คนที่ได้พบเจอในอาชีพต่างๆ  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ได้รับรู้จากการเดินทาง หรือแม้แต่รายงานหรือประสบการณ์ของนักศึกษาที่ลงไปเก็บข้อมูลหรือฝึกงานภาคสนาม

กลุ่มคอลัมน์เล็ก

 1. เก็บตก  นำเสนอบทความหรือเรื่องที่ลงในแหล่งตีพิมพ์หรือเว็บไซต์อื่นที่คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจ  อาจจะลงตามต้นฉบับเดิมหรือย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และพื้นที่ในเว็บ
 2. สังคมสนทนา  เป็นที่สำหรับเปิดกระทู้ หรือเปิดประเด็นสนทนาให้ผู้อ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็น
 3. ไขปัญหา เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเข้ามาถามเรื่องที่สนใจ โดยทางโครงการจะพยายามตอบเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งเชื้อเชิญให้ผู้อ่านเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลกันด้วย  (แต่ขอร้องอย่าใช้คอลัมน์นี้เป็นช่องทางสำหรับให้คนอื่นทำรายงานแทนเลยนะคะ)

หมายเหตุ

 • ทุกคอลัมน์จะมีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นต่อบทความที่นำเสนอไว้และจะมีการ update เดือนละ 1 ครั้งในวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นวงสนทนาและไขปัญหาซึ่งจะเปิดให้เข้ามาแสดงความเห็นได้ตลอด)  เนื้อหาต่างๆ จะเก็บไว้ใน database ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเป็นเวลา 1 ปี
 • ลิขสิทธิ์ของข้อเขียนเป็นของผู้เขียนแต่ถ้าศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรสนใจจะรวบรวมข้อเขียนในเว็บไซต์นี้มาตีพิมพ์ ศูนย์ฯ จะได้รับสิทธิในการตีพิมพ์ก่อนผู้อื่น
 • ภาษาที่ใช้ในเว็บจะพยายามให้เป็นภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ เช่น อยู่ในรูปของบทสนทนาหรือสัมภาษณ์ จดหมาย บันทึกส่วนตัว เป็นต้น 

 

         
         
           
           
           
           
           
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย โครงการหมายเหตุสังคม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 e-mail: pawita50@gmail.com